PRIVACY

Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk blijft.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is.

U heeft recht op inzage in uw dossier.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts.

Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrek ik deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Sinds 2021 wordt de behandeling door de zorgverzekeraar maandelijks betaald volgens het ZorgPrestatieModel systeem (ZPM). Uw ziektekostenverzekeraar krijgt een code voor de diagnose en soort behandeling aangeleverd, tenzij u in het begin van de behandeling een schriftelijke privacy verklaring naar mij gestuurd heeft. Uw ziektekostenverzekeraar krijgt dan alleen de directe face to face tijd aangeleverd.

 

KLACHTEN

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachtenU kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net

Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindenden uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestige ggz-praktijken geleid).

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam

 

Share This