Psychiatriepraktijk Warnaar

maak een afspraak

Sinds ik psychiater werd in 1978 heb ik altijd zowel in mijn eigen praktijk als voor een GGZ instelling in Zaandam gewerkt. (het laatst bij Lucertis voor de jeugd en PsyQ voor volwassenen).

Na mijn pensionering in 2011 heb ik mijn eigen praktijk voortgezet. Daarnaast werk ik als interim psychiater  voor Therapeutisch Centrum Flevoland.

Het werken binnen een eigen praktijk bevalt mij  goed vanwege de kleinschaligheid en het persoonlijke karakter. Ik hecht veel waarde aan openheid, betrokkenheid en een respectvolle houding in mijn werk.

Ik werk samen met een aantal andere psychiaters voor intervisie en waarneming bij vakantie en ziekte.

Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Federatie Medische specialisten.
Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Registratie:
BIG registratienummer  van artsen: 99024789001

AGB praktijkcode: 03070995
persoonlijke AGB code: 03029217

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Mijn kwaliteits vind u hier: kwaliteitsstatuut 2022

ACTUEEL

Aanmeldingen

Op dit moment kan ik geen nieuwe patiënten aannemen.

vakantie 16 juni tot 22 juni 2019

waarneemster psychiater mevrouw M. Keijzer tel 06 13384409

VOOR WIE?

In mijn praktijk bied ik behandeling voor uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen bij volwassenen en kinderen/adolescenten.

VOOR VOLWASSENEN

Voorbeelden van klachten of vragen waarmee u bij mij terecht kunt:

 • ADHD met name diagnostiek en medicamenteuze behandeling. Voor de niet medicamenteuze behandelingen verwijs ik meestal door naar collega`s.
 • Depressie, stemmingsklachten
 • Angstklachten, paniekaanvallen, overmatig piekeren
 • Dwanggedachten, dwanghandelingen
 • Vastzitten in zich herhalende patronen, waardoor u vastloopt in bijvoorbeeld werk, relaties en/of sociale contacten
 • Problemen op het gebied van autonomie, dat wil zeggen moeite hebben om het eigen leven sturing te geven en moeilijk grenzen aan kunnen geven
 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen hebben
 • Vragen op gebied van diagnostiek en begeleiding bij autismespectrum stoornissen
CBR ONDERZOEK

Ik doe zowel onderzoeken in de zogenaamde vorderingsprocedure als in de eigen gezondheidsverklaring procedure.
Alle onderzoeken worden door mij persoonlijk uitgevoerd.
Voor de vorderingsprocedure krijgt u van het CBR een datum en tijd opgegeven.
Voor de eigen gezondheidsverklaring procedure kunt u met mij een afspraak maken op mijn tel spreekuur.
Voor de kosten verwijs ik u naar het CBR.

 KINDEREN EN ADOLESCENTEN (0-18 JAAR)

Mijn specialisme is diagnostiek en medicamenteuze behandeling van ADHD. Voor de niet medicamenteuze behandeling van ADHD werk ik samen met collega`s of verwijs ik uw kind door.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2015 wordt de GGZ voor kinderen niet meer vergoed via de zorgverzekering maar via uw gemeente. Per 1 januari 2024 geeft de gemeente Amsterdam geen contracten meer aan kleine instellingen. Ik heb in 2024 nog wel een contract met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder Amstel. Indien uw kind niet in 1 van deze 3 gemeenten staat ingeschreven en u toch wilt dat uw kind door mij behandeld wordt, dient u dus zelf te betalen. Rekent u op 140 euro per uur voor zowel directe als indirecte tijd.

Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind bij een andere instelling in behandeling is en dat deze instelling mij inhuurt voor bv diagnostiek en voorschrijven van medicatie. De kosten van mijn behandeling worden dan via hen bij de gemeente gedeclareerd.

VOOR WIE NIET

De praktijk is niet ingericht op hulp in crisissituaties of ernstige eetstoornissen of ernstige verslavingsproblemen. Wanneer u verwacht regelmatig hulp buiten de afspraken om nodig te hebben, kunt u zich beter aanmelden bij een GGZ-instelling..

AANMELDING

Sinds 2014 is de GGZ onderverdeeld in basis GGZ en specialistische GGZ. Uw huisarts maakt de inschatting of uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis GGZ of dat een behandeling binnen de specialistische GGZ nodig is. Binnen mijn praktijk bied ik alleen specialistische GGZ.

Voor aanmelding bij mijn praktijk heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist voor specialistische GGZ nodig. De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In de verwijsbrief staan naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld.
  • Op de verwijzing staat een handtekening van de verwijzer.
  • De verwijsbrief is gedateerd maximaal 6 maanden voor het starten van de behandeling en minimaal op de datum van het begin van de behandeling.
  • In de verwijsbrief wordt de reden van verwijzing vermeld.
  • In de verwijsbrief staat aangegeven dat het een verwijzing naar de specialistische GGZ betreft.

WACHTLIJST

De praktijk werkt beperkt met een wachtlijst. Om teleurstelling te voorkomen raad ik u aan voorafgaand aan uw aanmelding per telefoon of e-mail met mij te overleggen wat de mogelijkheden zijn en wat de actuele wachttijd is en of ik u eventueel zou kunnen helpen.

INTAKE

Er vinden één à twee intakegesprekken plaats, om zicht te krijgen op de aard van uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden, en uw wensen voor de behandeling.

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intakefase aandacht besteed.

Na de intakefase bespreek ik met u mijn conclusie en de diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies. De doelen voor de behandeling bepalen we samen en worden in een behandelplan vastgelegd.

ROM ONDERZOEK

De praktijk maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).  ROM is het systematisch meten van het effect van en de tevredenheid met de behandeling met behulp van vragenlijsten. Doel van ROM is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Het gebruik van ROM wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en door de zorgverzekeraars. Voor het afnemen van de vragenlijsten maak ik gebruik van de diensten van Embloom. Via uw e-mailadres krijgt u een link om in te loggen in de beveiligde web omgeving van Telepsy. TelePsy is gebonden aan en handelt conform de privacywetgeving. Via TelePsy worden soms ook vragenlijsten afgenomen die aanvullend zijn op de diagnostiek.

ZORGVRAAGTYPERING/PRIVACYVERKLARING

Ik ben verplicht om op de facturen naar de zorgverzekering de diagnosegroep (DSM-5-classificatie) en de zogenaamde zorgvraagtypering te noteren. Deze zorgvraagtypering moet ik invullen bij elke patiënt om een indruk te krijgen van de zogeheten ‘zorgzwaarte’. Deze zorgzwaarte wordt ingeschat door het invullen (door mij) van de zogenaamde HONOS+-vragenlijst. 13 vragen over de klachten en daarnaast 6 aanvullende vragen over klachten in het verleden. Deze informatie moet ook worden gedeeld met de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Veel psychiaters en psychologen, waaronder ik, hebben bezwaar tegen deze gang van zaken, omdat zij menen dat de privacy van patiënten en het beroepsgeheim hiermee geschonden wordt. De NZa stelt dat de patiëntgegevens versleuteld worden om te zorgen dat de gegevens haast niet te herleiden zijn. Verder kunnen patiënten bezwaar maken. Als ze dit doen worden hun gegevens niet meegenomen. Patiënten moeten dan een schriftelijke privacyverklaring inleveren bij hun behandelaar.

Medische gegevens zijn bijzonder gevoelig en mogen alleen gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Daar is in dit geval geen sprake van. Daarom adviseer ik mijn patiënten hier desgewenst schriftelijk bij mij bezwaar tegen te maken.

Ik kan dan  in het elektronisch patiëntendossier het vinkje ‘privacy’ aanzetten, waardoor de informatie niet wordt gedeeld met de zorgverzekeraar en de NZa.

KOSTEN

De behandeling binnen mijn praktijk valt onder de specialistische GGZ. Specialistische GGZ wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, mits ik een contract heb afgesloten met uw verzekeraar. De kosten van de behandeling tellen mee voor uw eigen risico.

Voor 2024 heb ik met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten. Door strengere  budgettering vanuit de zorgverzekeraars kan het voorkomen dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat de limiet van het budget in mijn contract met uw zorgverzekeraar voor dat jaar is bereikt.

De behandeling wordt maandelijks door mij rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd..

Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €125,-  toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmachtsituatie.

BEHANDELING

Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw hulpvraag bestaat de behandeling uit diagnostiek en/of psychotherapie en/of medicatie.
Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Ik vind het vooral belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen.
Voor deelbehandelingen zoals EMDR werk ik samen met een aantal psychotherapeuten.
Vaak is het wenselijk om uw omgeving bij de behandeling te betrekken. Dat betekent, dat ik in de beginfase van een behandeltraject, vanzelfsprekend in overleg met u, familie of eventueel andere betrokkenen zal uitnodigen om een keer mee te komen.
Soms kan  uw partner of gezin samen met u in een systeemtherapie mee behandeld worden.
Regelmatig wordt het effect van de behandeling met u geëvalueerd. Het behandelplan wordt indien nodig bijgesteld.

INZICHTGEVENDE THERAPIE

Inzichtgevende therapie wordt ook wel psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie genoemd. In deze therapievorm onderzoekt u samen met de therapeut wat er speelt in de relaties die u heeft met anderen, de relatie die u heeft met uzelf en hoe deze relaties samenhangen met uw oorsprong en levensgeschiedenis. Het gaat om het begrijpen waar gevoelens en patronen vandaan komen en om het onderzoeken van ( vaak onbewuste) drijfveren. De relatie met de therapeut is hierbij een belangrijk instrument, omdat de dingen die spelen in de relatie met de therapeut ook zullen spelen in relaties met anderen in uw dagelijks leven.
Inzichtgevende therapie is meestal een langer durende behandeling.

 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die er vanuit gaat, dat gevoelens, gedachten en gedrag met elkaar samen hangen. Iemands gevoelens worden bepaald door zijn of haar gedachten. Veel negatieve gevoelens, zoals angst of een sombere stemming, worden veroorzaakt door irreële gedachten. Vaak zijn we ons niet goed bewust van deze irreële gedachten.

Bij cognitieve therapie leren mensen samen met de therapeut hun irreële gedachten te onderzoeken. Irreële gedachten worden vervangen door meer rationele en vaak ook meer geruststellende gedachten. Het gaat bij cognitieve therapie dus om anders leren denken. Er wordt daarnaast ook gekeken naar het gedrag. Wanneer iemand bijvoorbeeld vanwege bepaalde angsten steeds meer situaties is gaan vermijden, wordt stapsgewijs dit vermijdingsgedrag, dat de angst meestal in stand houdt, weer doorbroken. Ook ontspanningstechnieken kunnen deel uit maken van cognitieve gedragstherapie.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt veel gewerkt met huiswerkopdrachten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling voor mensen met paniekaanvallen, overmatig piekeren, hypochondrie, sociale angst en depressie

 

MEDICATIE

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie nodig zijn. De afweging om wel of niet te starten met medicatie maak ik in overleg met u. Ik vind het belangrijk om u goed voor te lichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van de medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

Wanneer u bent begonnen met nieuwe medicatie en vragen heeft over eventuele bijwerkingen, kunt u mij (binnen kantooruren) bellen of mailen om te overleggen.

Voor herhaalrecepten geldt, dat u deze het best kunt vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan verzoek ik u dit liefst enkele dagen voordat de medicijnen op zijn door te geven via de email, zodat ik tijdig een recept naar uw apotheek kan faxen.

AFSPRAAK

Telefonisch spreekuur
maandag en donderdag van 18.00 – 18.30  020-6790209
Op dit telefoonnummer kunt u ook uw boodschap op het antwoordapparaat inspreken. Wanneer ik weer  in de gelegenheid ben, bel ik u terug.

Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar warnaar@xs4all.nl

’s Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen ben ik  niet bereikbaar. In dringende gevallen kunt u dan contact opnemen met de huisartsenpost. Indien nodig kan de huisarts buiten kantooruren de plaatselijke Crisisdienst inschakelen.

ADRES

Psychiatriepraktijk Warnaar
Van Breestraat 112 hs
1071ZV Amsterdam
Tel. 020-6790209
E-mail warnaar@xs4all.nl

Psychiatriepraktijk warnaar

Share This